Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

1.         k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

2.         Klient – konsument nabywający Towary ITALPOUF w sklepie ITALPOUF.PL;

3.         ITALPOUF – Personeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Nowym Sączu, adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Armii Krajowej 7/17, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000537746, REGON 360727559, NIP 7343529933, o kapitale zakładowym 60.000 zł.

4.         Regulamin – niniejszy regulamin;

5.         Sklep ITALPOUF.PL – sklep internetowy prowadzony przez ITALPOUF;

6.         Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez ITALPOUF w sklepie ITALPOUF.PL;

7.         Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z ITALPOUF, do której stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta.

 

I.          Postanowienia ogólne

 1.             Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu ITALPOUF.PL - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu ITALPOUF.PL, składania zamówień w sklepie ITALPOUF.PL oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.
 2.             Sklep ITALPOUF.PL prowadzony jest przez ITALPOUF i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www. ITALPOUF.pl.
 3.             Informacje o produktach w sklepie ITALPOUF.PL, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4.             Towary w Sklepie ITALPOUF.PL są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
 5.             Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

 

II.         Zasady korzystania ze sklepu ITALPOUF

 1.     Sklep ITALPOUF.PL umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
 2.     Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a ITALPOUF.
 3.     Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu ITALPOUF.PL jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4.     Klient Sklepu ITALPOUF.PL, zobowiązany jest do:

a)            Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b)            Korzystania ze Sklepu ITALPOUF.PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

c)            Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu ITALPOUF.PL niezamówionej informacji handlowej;

d)            Korzystania ze Sklepu ITALPOUF.PL w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu ITALPOUF.PL;

e)            Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu ITALPOUF.PL do użytku własnego;

f)             Korzystania ze Sklepu ITALPOUF.PL w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III.        Zawarcie Umowy sprzedaży

 1.      Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu ITALPOUF.PL.
 2.      Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3.      Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu ITALPOUF.PL (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4.      Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu ITALPOUF.PL danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.
 5.      W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu ITALPOUF.PL, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 6.      Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia faktury VAT.
 7.      Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną ITALPOUF w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8.      Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu ITALPOUF.PL oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep ITALPOUF.PL oferty nabycia Towarów przez Klienta.
 9.      Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10.   Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11.   Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od ITALPOUF potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z ITALPOUF za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować ITALPOUF o rezygnacji z zamówienia.
 12.   Sklep ITALPOUF.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24.pl, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

IV.        Dostawa i odbiór

 1.      Termin realizacji zamówienia w sklepie ITALPOUF.PL, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika ITALPOUF za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. O maksymalnym terminie realizacji zamówienia ITALPOUF informuje na stronie danego Towaru. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Przelewy24 bądź zwykłym przelewem internetowym) rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku ITALPOUF, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty).

V.         Sprzedaż, ceny i metody płatności

 1.      Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu ITALPOUF.PL. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie ITALPOUF.PL, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .
 2.      Ceny Towarów w sklepie ITALPOUF.PL są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.
 3.      Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. ITALPOUF umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24.pl przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek „ITALPOUF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Nowym Sączu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Przelewy24.pl) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
 4.      ITALPOUF zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie ITALPOUF.PL, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu ITALPOUF.PL bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie ITALPOUF.PL przed dokonaniem ww. zmian.
 5.      W przypadku, gdy Towar nabyty przez Klienta w sklepie ITALPOUF.PL zostanie przeceniony w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo zwrotu różnicy pomiędzy zapłaconą przez niego ceną a ceną po przecenie. Zwrot dokonywany będzie na rachunek bankowy Klienta wykorzystany w trakcie realizacji transakcji. Warunkiem uzyskania zwrotu jest przesłanie przez Klienta na adres poczty elektronicznej info@italpouf.pl informacji o dokonanej transakcji, zawierającej w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, nazwa i cena zamówionego towaru, data otrzymania zamówienia oraz prośbę o zwrot różnicy ceny na saldo Klienta, w terminie 7 dni.
 6.      Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VI.        Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1.      Wszystkie Towary oferowane w sklepie ITALPOUF.PL są nowe i oryginalne, wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 2.      ITALPOUF jako sprzedawca zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za wady Towaru nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 3.      Każda rzecz kupiona w sklepie ITALPOUF.PL może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do kupionego Towaru) oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską na adres: „Personeo Sp. z o.o.”, ul. Wielopole 1, 33-311 Wielopole, z dopiskiem: „Reklamacja ITALPOUF.PL”. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że ITALPOUF zaproponuje naprawę rzeczy albo wymianę Towaru na nowy, wolny od wad. Ponadto zamiast zaproponowanego przez ITALPOUF usunięcia wady, Klient można żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od ITALPOUF.PL nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep ITALPOUF.PL przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku uznania reklamacji, gdy sposób jej uwzględnienia, zaproponowany przez Klienta, będzie niemożliwy albo wymagałby od ITALPOUF.PL nadmiernych kosztów, ITALPOUF.PL zaproponuje inny sposób, o którym mowa powyżej. W zależności od sposobu uwzględnienia reklamacji, ITALPOUF wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), ITALPOUF zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru lub obniży cenę.
 4.      W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)
 5.      Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży (za pomocą udostępnionego Klientowi formularza), co ITALPOUF.PL potwierdzi, przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia oświadczenia w formie pisemnej, i wysłanie Towaru na adres sklepu ITALPOUF.PL w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia (Towar nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez ITALPOUF Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
 6.      Sklep ITALPOUF.PL ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadku zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu.
 7.      Sklep ITALPOUF.PL  nie pokrywa koszty zwrotu Towaru, wysłanego za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

VII.       Newsletter

 1.      Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach polskich projektantów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez ITALPOUF treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2.      Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:
 3.      Gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez ITALPOUF dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 4.      Otrzymywanie od ITALPOUF informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 5.      ITALPOUF, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 6.      Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

VIII.      Pozostałe

 1.      Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu ITALPOUF.PL jest „Personeo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Nowym Sączu, adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Armii Krajowej 7/17, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000537746, REGON 360727559, NIP 7343529933, o kapitale zakładowym 60.000 zł.
 2.      Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie ITALPOUF.PL są przetwarzane przez ITALPOUF wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu ITALPOUF.PL w zakładce „Moje Konto”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3.      Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu ITALPOUF.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep ITALPOUF.PL.
 4.      Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie ITALPOUF.PL stosuje się prawo polskie.
 5.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu ITALPOUF.PL.
 6.      Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 7.      ITALPOUF zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu ITALPOUF.PL. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu ITALPOUF.PL.
 8.      ITALPOUF zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu ITALPOUF.PL w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu ITALPOUF.PL, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu ITALPOUF.PL, jaki również ich modyfikacji.
 9.      ITALPOUF podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu ITALPOUF.PL, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. ITALPOUF nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu ITALPOUF.PL spowodowane awarią sieci Internet.
 10.   Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu ITALPOUF powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu ITALPOUF.PL.
 11.   ITALPOUF informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie ITALPOUF.PL są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu ITALPOUF.PL
 12. Dane osobowe przetwarzane na stronie ITALPOUF.PL wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą, świadczenia usługi prowadzenia konta klienta oraz realizacji zamówienia jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).